Eucharystia

EUCHARYSTIA NAJWSPANIALSZYM SPOTKANIEM Z BOGIEM

„Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego, niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb”.

św. Augustyn z Hippony

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.”

(J 6,55)

O Sakramencie Eucharystii – <więcej>

Sakrament Eucharystii w naszej Parafii codziennie o godz. : 6:30, 7:00 i 18:00.

W niedziele i święta – 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

Każda Eucharystia łączy w sobie krzyż i Zmartwychwstanie Jezusa. Chrystusowa miłość w Eucharystii nie jest jedynie nasączona cierpieniem, ale również zwycięstwem Jezusa na krzyżu. Eucharystia uobecnia mękę i śmierć Chrystusa , czyli największy wymiar miłości Boga do człowieka.

„Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 2,17). Ewangelia wg św. Mateusza kieruje nasze serce w stronę eucharystycznych pokarmów. Jezus podczas każdej Mszy świętej spieszy ku nam ze swoim lekarstwem, czyli Ciałem i Krwią. On staje się dla nas lekarstwem na wszystkie rany. Przed przystąpieniem do Komunii świętej często czujemy się nie godni, ale pełni wiary i nadziei, przyjmujemy ją jako dar. Zresztą nawet sam Jezus zachęca nas do pełnego uczestniczenia w Eucharystii. Jeśli przyjmiemy Ciało Chrystusa w postaci świadomej i godnej, wówczas nasze życie zyskuje zupełnie inny wymiar. Dzięki niej wstępuje na nas wewnętrzna siła, która pomoże nam w walce ze złem.

Eucharystia jest modlitwą dziękczynienia. Za jej pośrednictwem odkrywamy prawdziwą definicję radości życia. Każde istnienie jest darem pochodzącym od samego Boga. On z miłości do nas stworzył świat i człowieka. W pojmowaniu radości życia pomaga nam uczestnictwo we Mszy świętej. Wszystko za sprawą obecnej miłości.

Każde uczestnictwo w Eucharystii jest dla nas świadectwem, iż przyjmujemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Eucharystia pomaga nam stawać się ludźmi prawymi. Podczas jej trwania odnajdujemy w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, czyli naszego brata lub siostrę.

Święci i błogosławieni o eucharystii

Jezus stał się chlebem życia, żeby nasycić moje pragnienie Jego Osoby, i cierpiał głód, żebym ja mogła zaspokoić Jego miłość do mnie. –bł. Matka Teresa z Kalkuty

Spożywać ten pokarm i pić ten napój to trwać w Chrystusie. –Św. Augustyn

Bóg jest tam: Król królów, Pan panów. Ukrył się w chlebie. Uniżył się aż do tego stopnia z miłości do ciebie. – św. Josemaria Escriva

Cały wszechświat nic nie znaczy w porównaniu z tym Bogiem, moim Bogiem! (…) W grocie, w której zechciał się narodzić, (…) w szaleństwie miłości świętej Eucharystii. – św. Josemaria Escriva

Niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii św. To tak jakby ktoś powie­dział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstw. – św. Jan Vianney

Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci niezbędna! – św. Jan Vianney

Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło­du obok suto zastawionego stołu. – św. Jan Vianney

Jedna dobrze przeżyta Komunia św. zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych. – św. Franciszek Salezy

W Boskim sakramencie Pan zasiadł w ciszy, aby wysłuchać nas wszystkich. Mówi, jakby szeptał, do każdego, kto przed Nim klęczy. Z ołtarza śledzi nas, umacnia, podtrzymuje (…) i upewnia, że Chrystus zawsze jest z nami. – bł. papież Jan XXIII

Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością, jaką mnie kochałeś, kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża! – św. Alfons Maria Liguori

Pan przebywa w tabernakulum nie dla siebie, ale dla nas, ponieważ lubi być blisko synów ludzkich i w dodatku wie, że potrzebujemy Jego obecności. – św. Edyta Stein

Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże; będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego. – św. Edyta Stein

Jezus zstąpił z nieba, bo pragnął naszego dobra; z miłości do nas pozwolił się ubiczować; pościł, zniósł pokusy, znie­wagi i śmierć; podczas Ostatniej Wieczerzy okazał swoją cudowną miłość, ustanawiając Najświętszy Sakrament swojego Ciała. – św. Karol Boromeusz

Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew, a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na górę Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą w twarz Tego, którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina. – św. Karol Boromeusz

Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi. – św. Jan Bosko

Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. – św. Jan Bosko

Czy istnieje coś bardziej odpowiedniego i skutecznego, by pogodzić wszystkich ludzi i wszelkie ludy niż tryumf Eu­charystii w duszach ludzi i narodów? – Sługa Boży papież Pius XII

Rzeczywista obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii nie da się rozpoznać zmysłami ani rozumem, a tylko wiarą. – św. Tomasz z Akwinu

Ten sam skutek, jaki męka Chrystusa wywołała w świecie, Eucharystia wywołuje w każdym człowieku. – św. To­masz z Akwinu

Grzech kapłana nie psuje i nie zmienia Krwi, nie zmniejsza ani Łaski ani cnoty, jak i też nie przynosi szkody temu, któremu kapłan Krwi udziela. – św. Kajetan

Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem. – św. Cyryl Jerozolimski

Nie sama częstotliwość w przystępowaniu do Stołu Pańskiego pożytek dla duszy przynosi, lecz i odpowiednie przy­gotowanie się do tego, a nadto i praktyczne pożytkowanie z tego Pokarmu Niebieskiego, przez nabywanie cnót i uni­kanie tych ułomności, które w zwyczaj się wkradają. – św. Rafał Kalinowski

Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskoń­czenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz. – św. Teresa z Lisieux

Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.- św. Teresa z Lisieux

(…) ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża, w której „na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus”, doko­nuje się dzieło naszego odkupienia.

Nie jesteśmy godni takiego daru; czymś innym jest jednak niegodne przystępowanie [do Komunii świętej] z sumie­niem obciążonym grzechem śmiertelnym, a czymś innym [czucie się] niegodnym. Wszyscy jesteśmy niegodni, ale to On jest Tym, który nas zaprasza i tego chce. Upokarzajmy się i przyjmujmy Go całym sercem przepełnionym miłością.

Pan Jezus powiedział: kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej Krwi, ten nie będzie miał życia wiecznego; a więc przystępujmy do Komunii świętej z ogromną miłością i lękiem. Cały dzień niech będzie przygotowaniem do Komunii świętej i dziękczynieniem po niej.

Ulatuj duchem do tabernakulum, kiedy fizycznie nie możesz się tam udać i daj upust żarliwym pragnieniom: mów, błagaj i obejmuj ramionami Ukochanego dusz ludzkich.

Uczestnicząc we Mszy świętej odnawiaj twoją wiarę i rozważaj, czym jest ta Żertwa Ofiarna, która ofiaruje się za ciebie Bożej sprawiedliwości, aby ją uśmierzyć i przebłagać.

Kiedy jesteś zdrowy, uczestnicz we Mszy świętej. Gdy natomiast jesteś chory, odmów odprawiane w czasie niej modlitwy.

Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych ł materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy świętej.

Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej.

W tych tak smutnych czasach śmierci wiary, triumfującej bezbożności, najbezpieczniejszym środkiem uchronienia się przed chorobą zakaźną, która nas otacza, jest wzmacnianie się pokarmem eucharystycznym. Rzeczą oczywistą jest, że nie może się nim wzmocnić ten, kto miesiącami nie karmi się ciałem nieskalanego Baranka Bożego.

Trzymaj się zawsze mocno Kościoła świętego, ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który jest prawdziwym Księciem Pokoju.
Każda Msza św., w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. – św. Ojciec Pio

źródło – http://www.szkolasokoly.republika.pl/swieci.htm

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153