Domowy Kościół

Krótko o „DK”
Zasady „DK”

 

 

Domowy Kościół Ruchu Świa­tło Życie został zało­żony przez ks. Fran­ciszka Blach­nic­kiego i pomaga mał­żon­kom sakra­men­tal­nym czer­pać z łaski mocy sakra­mentu mał­żeń­stwa, uczy jak żyć tym sakra­men­tem i cele­bro­wać go przez całe życie. Ducho­wość mał­żeń­ska reali­zo­wana jest poprzez przy­ję­cie ele­men­tów for­ma­cyj­nych nazy­wa­nych – darami. Są to codzienna modli­twa oso­bi­sta i mał­żeń­ska, czy­ta­nie Pisma Św. Dia­log Mał­żeń­ski, spo­tka­nia for­ma­cyjne, i reko­lek­cje. Dzieci wycho­wane w takiej rodzi­nie w spo­sób natu­ralny wzra­stają we wie­rze ucząc się Boga przez wspólną modli­twę rodzinną, czy­ta­nie Pisma Świę­tego i moż­li­wość zada­wa­nia pytań zwią­za­nych z wiarą na równi z pyta­niami z innych dzie­dzin życia. Dzieci żyjąc w takiej rodzi­nie czują się bez­pieczne i kochane, mając szansę na dobry roz­wój i dobry wzór na przy­szłość. Spo­tka­nia Kręgu Rodzin odby­wają się raz w mie­siącu w naszych domach.

W naszej Parafii istnieją cztery Kręgi Rodzin. Dwa pierwsze powstały w 2012r., trzeci w 2015r. natomiast czwarty w 2023r. Jeżeli zależy Ci na rozwoju duchowym twojego małżeństwa, chcesz poprawić relacje ze współmałżonkiem, dziećmi przystąp do piątego kręgu Domowego Kościoła! Ser­decz­nie i gorąco zapraszamy.

INFORMACJE:

– w każdą drugą niedzielę miesiąca Msza Św. o godz. 12:00 z czynnym udziałem członków Domowego Kościoła

– w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez członków Domowego Kościoła

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153