Regulamin Cmentarza Parafialnego

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin opracowano w zgodności z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2015.2126 j.t. ze zm.)

§ 1

Cmentarz przy ulicy Cmentarnej w Przedborzu jest własnością Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Aleksego w Przedborzu, zwanej dalej Parafią.

§ 2

1. W imieniu Parafii Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Aleksego w Przedborzu.

2. Pełnomocnikiem Księdza Proboszcza na terenie cmentarza jest Zarządca Cmentarza ks Stanisław Obratański nr tel: 510 984 153

3. Zarządca Cmentarza przyjmuje interesantów w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 9.

§ 3

Na terenie cmentarza zabrania się:

1. Spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

2. Przebywania dzieci do lat 7 bez opiekuna.

3. Wprowadzania zwierząt.

4. Prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam.

5. Niszczenia lub samowolnego przemieszczania obiektów małej architektury /np. krzyży, figur, kapliczek/ oraz niszczenia grobów.

6. Niszczenia zieleni.

7. Wyrzucania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi.

§ 4

1. W opłatach cmentarnych pokładne – dzierżawa terenu pod grób i pomnikowe zawarte są: opłaty za koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, za energię elektryczną, inwestycje cmentarne.

2. Wszystkie opłaty cmentarne reguluje się w kancelarii parafialnej.

3. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.

§ 5

1. Dysponentem (opiekunem) grobu jest osoba, która opłaciła miejsce grobowe. Dysponent nie jest właścicielem grobu, ale tylko jego użytkownikiem.

2. Osoba dokonująca opłaty oświadcza, że dokonuje to w porozumieniu i za zgodą wszystkich członków rodziny.

3. W przypadku śmierci dysponenta grobu, nowym dysponentem zostaje osoba wskazana przez rodzinę.

4. Jeśli rodzina nie wskaże dysponenta, to nowym dysponentem miejsca grobowego zostaje organizator pochówku dotychczasowego dysponenta.

5. Nowym dysponentem może zostać w dalszej kolejności osoba kultywująca pamięć o zmarłym dysponencie.

6. Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu. O zmianie dysponenta należy poinformować kancelarię parafialną.

7. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu osobom trzecim.

§ 6

1.Przedłużenie dzierżawy miejsca grobowego na dalszych 20 lat możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty). Nie dotyczy grobów murowanych.

2.Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.

3.Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.

4. Podstawą przyjęcia opłaty prolongacyjnej za miejsce grobowe jest wygaśnięcie dotychczasowej opłaty.

5. Okres oczekiwania na wniesienie opłaty wynosi 2 lata.

6. Parafia i Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek opłaty spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

7. Opóźnienie w opłatach dłuższe niż 2 lata Administrator cmentarza będzie traktował jako rezygnację z przysługującego prawa prolongowania miejsca grobowego i przekaże wszystkie prawa go grobu właścicielowi cmentarza (Parafii).

8. Po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, miejsca grobowe z zaległościami płatniczymi przechodzą do dyspozycji właściciela cmentarza (Parafii).

§ 7

1. Zgłoszenie zamiaru prac kamieniarskich należy dokonać u Zarządcy cmentarza w kancelarii parafialnej. Przed rozpoczęciem prac kamieniarskich należy dokonać zgłoszenia u Zarządcy cmentarza w kancelarii parafialnej.

2. Firmy prowadzące prace kamieniarskie na cmentarzu zobowiązane są do wniesienia opłaty za wjazd na teren cmentarza. Opłatę uiszcza się bezpośrednio u pracownika cmentarza podczas otwarcia bramy wjazdowej. Opłata przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza.

3. Parafia oraz Zarządca cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu ani za szkody przez nich wywołane.

4. Prace demontażowe wykonuje wykonawca nagrobka w porozumieniu z rodziną i zarządcą cmentarza.

5. Zmiana nagrobka wymaga zgody Zarządcy cmentarza. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach, które nie przekraczają granic powierzchni grobu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, § 14).

6. Firmy prowadzące roboty na cmentarzu wykonują prace kamieniarskie w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 8-13.

7. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiada wyłącznie dysponent grobu.

8. Zabrania się ustawiania nagrobków, które przekraczają granice alejek. W przypadku ustawienia nagrobka poza granicą np.: alejki, dysponent jest zobowiązany do zmniejszenia miejsca grobowego we własnym zakresie. Zarządca cmentarza ma prawo do zmniejszenia miejsca grobowego.

§ 8

1. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

2. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą administratora cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, § 13, ust.1 i ust. 2).

3. Jakiekolwiek prace i umieszczanie elementów wokół nagrobka jak np. utwardzenie, położenie płytek i inne muszą mieć zgodę Zarządcy cmentarza.

4. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów na terenie cmentarza.

§ 9

O terminie pogrzebu należy powiadomić zarządcę cmentarza.

§ 10

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarządce cmentarza.

§ 11

Za szkody i zniszczenia powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży, aktów wandalizmu, Parafia i Zarządca cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku.

§ 13

Regulamin będzie opublikowany na stronie internetowej parafii.

Zarządca cmentarza

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153