NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ !

Rozpoczął się Wielki Post …

czas zadumy …

czas zasłuchania …

rozmyślania nad cierpieniem i śmiercią …

wpatrywania się w krzyż …

ale …

też czas wielkiej, nieskończonej miłości ..

Jeśli chcesz JEJ doświadczyć …

zaufaj JEZUSOWI …

„który umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”(Rz 5, 8)

Fragment Listu Pasterskiego na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Rozpoczynamy Wielki Post. Jest to szczególny czas  rozważania  wielkiego  Bożego  miłosierdzia. Wpatrujemy się w Chrystusa, w Jego Mękę  i  Krzyż.  Objawiona  w  tych  wydarzeniach miłość  Chrystusa  do  człowieka  jest  wezwaniem  do  tego,  aby  odpowiedzieć naszą wdzięcznością i miłością. Chrystus nas zaprasza: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Te słowa wyrażają radykalizm wyboru, który nie dopuszcza wahań i którego nie można odwołać. W Ewangelii, którą dzisiaj rozważamy, Chrystus mówi do nas: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Nawrócenie – to przyjęcie Chrystusa, Jego Ewangelii i Tajemnicy Krzyża. To przemiana umysłu i serca potwierdzona czynami, naszą postawą; całym życiem. Nawrócenie – to łaska. Ten dar możemy wyprosić naszą gorącą modlitwą. Do przemiany serca prowadzi gorliwe – zarówno indywidualne jak i wspólnotowe – rozważanie Pisma Świętego. Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali ożywia miłość do cierpiącego Chrystusa. Uczestnictwo w rekolekcjach i dobrze przeżyty Sakrament Pojednania służą prze-mianie naszych serc. Naszymi czynami pokutnymi oraz przyjmowaniem doświadczeń życiowych w łączności z Ofiarą Chrystusa składamy wynagrodzenie Panu Bogu za własne winy oraz grzechy całego świata.
Bardzo ważnym sposobem wyrażania naszej wdzięczności Zbawicielowi za Jego Mękę i Krzyż jest udział we Mszy Świętej. Eucharystia – to wielkie  dziękczynienie.  To uobecnianie  Ofiary  Chrystusa  na naszych  ołtarzach. Nie  można  być  dobrym  chrześcijaninem,  jeżeli  nie  uczestniczymy  systematycznie we Mszy Świętej. Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze dziękujemy za ofiarę Zbawiciela i uczymy się samych siebie składać w darze Panu Bogu, a także człowiekowi. W przemienionym sercu prawdziwego chrześcijanina nie ma  nienawiści,  zemsty,  wybujałego  egoizmu  i  lekceważenia  drugiego  człowieka.  Przemieniony  człowiek  jest  apostołem  Chrystusa,  Jego  Ewangelii  i Jego  Kościoła.  Jest  w  swoim  środowisku  znakiem  pokoju,  szacunku,  odpowiedzialności za słowo, powierzone zadania, a przede wszystkim za drugiego człowieka. Czuje się odpowiedzialny za Chrystusowy Kościół, własną parafię i  diecezję.  Jest  czło- wiekiem, który odważnie staje przy Krzyżu Chrystusa w każdej sytuacji.