Dojrzała  wiara  urzeczywistnia  się  i  aktualizuje podczas modlitwy, czyli rozmowy z Tym, którego przyjąłem do swego życia, jako Pana i Zbawiciela.    Otwarłem  dla  Niego  „drzwi  swego serca”  i  pozwalam,  aby  On  był  jego  Gospodarzem i Panem. Dojrzała wiara to wiara aktywna, gotowa  dawać świadectwo  wobec  świata,  w którym wciąż mało jest Boga, albo został On z niego usunięty.  W drodze do dojrzałej wiary konieczna jest rewizja dotychczasowego życia religijnego, a szczególnie jakości modlitwy.  Większość katolików

swoje modlitewne spotkania z Bogiem ogranicza do nieustannej prośby kierowanej do Stwórcy, czasem tylko pojawia się jak  „rodzynek” krótkie dziękczynienie. Tymczasem o dojrzałości wiary świadczyć może praktyka MODLITWY UWIELBIENIA. Czym ona jest? W Katechizmie  Kościoła  Katolickiego  czytamy:  „uwielbienie  jest  tą  formą  modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639).  
Autor niezwykle cennej książki pt.: „Moc uwielbienia” zachęca do całkowitego poddania się Panu Bogu i pozostawienie tylko Jemu decyzji o naszym życiu. Uwielbiać Pana Boga mimo wszystko. Mimo niepowodzeń i mimo wydarzeń, które nie są „po naszej myśli”. Najpierw  Boga uwielbić, a potem pokornie prosić.   
Wspólnota św. Jana Pawła II uczy się iść tą właśnie drogą. Co druga środa gromadzi członków tej wspólnoty na Modlitwie Uwielbienia. Serdecznie zachęcamy do czynnego włączania się w tę najpiękniejszą formę dialogu z Panem.