6  sierpnia,  w  atmosferze piękniej,  choć  nieupalnej pogody,  odbył  się  VI  FESTYN  EWANGELIZACYJNY  w  Przedborzu.  Już w samej nazwie znajdujemy cel  jaki  przyświecał  temu festynowi – EWANELIZACJA.  Od  Zesłania  Ducha Świętego  w  dniu  Pięćdziesiątnicy  Kościół  podejmuje wielkie  dzieło  ewangelizacji  świata.  Od  Jerozolimy aż  po  najdalszy  zakątek świata  jest  głoszona  Ewangelia, a wraz z nią przekazywana kultura chrześcijańska. Wielki Papież, św. Jan Paweł II, wielokrotnie zachęcał do ewangelizacji świata, szczególnie tam, gdzie dotąd jeszcze nie dotarła Ewangelia, a nawet, jeśli dotarła, to istnieje gorąca potrzeba reewangelizacji. Dotyczy to szczególnie Europy, która mimo zakorzenienia w chrześcijaństwie,  dziś  potrzebuje  całej  armii  ewangelizatorów,  którzy  będą  przypominali  o fundamencie europejskiej tożsamości. Św. Paweł apostoł  pisał  w  jednym  ze  swoich  listów,  iż Ewangelię  trzeba  gościć  „w  porę  i  w  nie  porę”. Nic  nas  nie  zwalnia  z  dzielenia  się  prawdą,  na której opiera się nasze chrześcijańskie życie.

Ewangelizacja, jaką podjęliśmy wraz z kolejnym festynem,  osiągnęła  oczekiwany  cel,  wielu  bowiem przybyłych na to radosne spotkanie, mogło usłyszeć  treści  ewangeliczne  przekazywane  w poszczególnych  punktach  programu.  W  ocenie wielu  uczestników  festynu,  były  to  przedniej marki  rekolekcje głoszone  ze  sceny,  a  także  w bezpośrednich  rozmowach  z  Ewangelizatorami. Silnym punktem ewangelizacyjnym była prezentacja musicalu „Życie Maryi”, który ukazał  drogę Matki Jezusa, poczynając od Zwiastowania a kończąc na Jej Wniebowzięciu. Liczne świadectwa głoszone ze sceny były spełnieniem zapowiedzi  Jezusa,  który  mówił  do  apostołów: „Będziecie mi świadkami… aż po krańce ziemi”. Ukoronowaniem festynu była obecność Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie na Rynku przedborskim. Aż trudno uwierzyć, ale kilkaset zgromadzonych na  Rynku  uczestników  festynu  zamieniło  się  w  wielką  wspólnotę  wielbiącą  Boga. Cisza,  jaka  panowała  podczas  modlitwy  osobistej,  była  tak  przejmująca,  że  wielu ocierało łzy  wzruszenia. Śpiewy uwielbienia  wykonywane przez zespół Guadalupe oraz nasz zespół Emaus rozbrzmiewał jak wielkie anielskie chóry przed tronem Boga.

Relacja z Festynu Ewangelizacyjnego w Przedborzu – kliknij poniższy link

https://www.youtube.com/watch?v=jge_sni4O7E