Domowy Kościół

Krótko o „DK”
Zasady „DK”

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK FORMACYJNY 2018-2019 POD HASŁEM :
„ŚWIĘTOŚĆ W CODZIENNOŚCI”.

W tegorocznym liście kręgu centralnego zapraszamy na drogę do świętości w codzienności. Już w jednym z pierwszych punktów „Zasad Domowego Kościoła” czytamy: „DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim” (p. 10).
Przewodnikiem na tej drodze będzie papież Franciszek i słowa jego adhortacji o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate”. To tam znajdujemy wyraźną zachętę do świętości poprzez codzienność, to tam odkrywamy „świętość z sąsiedztwa” (GE 7).

„Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. (…)
Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół.
Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom.
Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa” (GE 14).

Kluczem naszego listu jest pięć cech „stylu życia, do którego wzywa nas Pan” (GE 110) wymienianych przez Ojca Świętego w IV rozdziale adhortacji: 1/ znoszenie, cierpliwość, łagodność; 2/ radość i poczucie humoru; 3/ śmiałość i zapał; 4/ we wspólnocie; 5/ w nieustannej modlitwie. Sam Papież pisze, że nie wyczerpują one „wszystkich istniejących wzorów świętości, ale są pięcioma wspaniałymi przejawami miłości Boga i bliźniego”, które są szczególnie istotne. Pragniemy w świetle tych cech odczytywać wskazówki dla naszej drogi do świętości.
Niech ten list nie będzie tylko jednorazową lekturą osobistą, małżeńską, czy wspólnotową w związku z wrześniowym spotkaniem kręgu. Powracajmy do jego treści przy różnych okazjach – tak, jak świętość ma być codziennością, tak niech treść tego listu przenika nasze życie małżeńskie, rodzinne, wspólnotowe.

Zapraszamy do świętości w codzienności

Domowy Kościół Ruchu Świa­tło Życie został zało­żony przez ks. Fran­ciszka Blach­nic­kiego i pomaga mał­żon­kom sakra­men­tal­nym czer­pać z łaski mocy sakra­mentu mał­żeń­stwa, uczy jak żyć tym sakra­men­tem i cele­bro­wać go przez całe życie. Ducho­wość mał­żeń­ska reali­zo­wana jest poprzez przy­ję­cie ele­men­tów for­ma­cyj­nych nazy­wa­nych – darami. Są to codzienna modli­twa oso­bi­sta i mał­żeń­ska, czy­ta­nie Pisma Św. Dia­log Mał­żeń­ski, spo­tka­nia for­ma­cyjne, i reko­lek­cje. Dzieci wycho­wane w takiej rodzi­nie w spo­sób natu­ralny wzra­stają we wie­rze ucząc się Boga przez wspólną modli­twę rodzinną, czy­ta­nie Pisma Świę­tego i moż­li­wość zada­wa­nia pytań zwią­za­nych z wiarą na równi z pyta­niami z innych dzie­dzin życia. Dzieci żyjąc w takiej rodzi­nie czują się bez­pieczne i kochane, mając szansę na dobry roz­wój i dobry wzór na przy­szłość. Spo­tka­nia Kręgu Rodzin odby­wają się raz w mie­siącu w naszych domach.

W naszej Parafii istnieją trzy Kręgi Rodzin. Dwa pierwsze powstały w 2012r., natomiast trzeci w 2015r. Jeżeli zależy Ci na rozwoju duchowym twojego małżeństwa, chcesz poprawić relacje ze współmałżonkiem, dziećmi przystąp do trzeciego kręgu Domowego Kościoła! Informacja u ks. Henryka Dziadczyka lub ks. Dominika Tkaczyka. Ser­decz­nie i gorąco zapraszamy.

INFORMACJE:

– w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza Św. o godz. 12:00 z czynnym udziałem członków Domowego Kościoła

– w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez członków Domowego Kościoła

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153